Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕυρωπαΪκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020

Η επιχείρηση Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Ανδρεαδάκη Μαρία & ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακή Αναβάθµιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης».

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µέσω της αγοράς καινοτόµων εφαρµογών ΤΠΕ µε σκοπό την ενδυνάµωση του σκέλους της εφαρµογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 12.822,42 € εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηµατικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση και υλοποιείται, περιλαµβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

✔ Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού ΤΠΕ
✔ Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήµιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και µεταφορά δεδοµένων κ.α.)

Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

✔ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
✔ αύξηση της κερδοφορίας της
✔ ενίσχυση της εξωστρέφειας
✔ ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
✔ δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συµβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην
ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονοµία.

Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕυρωπαΪκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2014-2020