Τα φώτα άναψαν

31 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Ξεκινώντας το 1992 με βαρύ αίσθημα ευθύνης και αγάπης για τους νέους και την εκπαίδευσή τους, ιδρύσαμε το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΚΕΠΑΝΣΗ, σήμερα Κ.Δ.Β.Μ. ΚΕΠΑΝΣΗ.

Η ανάπτυξη του μορφωτικού κεφαλαίου των νέων μας αλλά και η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα μιας δημοκρατικής κοινωνίας με βασική προϋπόθεση την ευαισθησία, την επαγγελματική ολοκλήρωση και την ακαδημαϊκή φροντίδα.

Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση και η προσφερόμενη γνώση θα πρέπει να είναι σύγχρονη, επιστημονική, προϊόν έρευνας και να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα πρακτικής άσκησης.

Μια τέτοια εκπαίδευση προάγει μια δίκαιη, παραγωγική οικονομία όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο περιβάλλον.

Ο προσανατολισμός και η σαφής στόχευση στις διαδικασίες της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιμόρφωσης μάς επιφορτίζουν με την αγωνία της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των προσδοκιών των σπουδαστών μας.

Η δέσμευσή μας στις ακαδημαϊκές αξίες και η επίτευξη της αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης, η προσήλωση των εκπαιδευτών μας στην ποιοτική διδασκαλία και τη μάθηση και το φιλελεύθερο σπουδαστικό περιβάλλον, μας έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε μια από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στους τοπικούς φορείς εκπαίδευσης.

Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας αποτελεί συνεχές μέλημα τόσο στο επίπεδο σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών όσο και στην επιλογή του εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού μας. Για το λόγο αυτό, προβαίνουμε συνεχώς σε αξιολογικούς ελέγχους και διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος.

Read More

Η Σχολή μας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΕΠΑΝΣΗ (Κ.Δ.Β.Μ. ΚΕΠΑΝΣΗ) προσφέρει ειδικότητες στον τομέα της αισθητικής, αισθητικής άκρων, επαγγελματικού μακιγιάζ, εναλλακτικών θεραπειών, μασάζ ενώ προσφέρει ταχύρρυθμη επιμόρφωση σε επαγγελματίες σε διάφορους τομείς Σπουδών Ομορφιάς.

Read More

Αποστολή & Φιλοσοφία

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΕΠΑΝΣΗ ως φορέας εκπαίδευσης, λειτουργεί και αναπτύσσεται σε ένα φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι σ’ αυτό. Στο πλαίσιο της πολιτικής του, εντάσσει δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στον εθελοντισμό, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στην υποστήριξη της τρίτης ηλικίας, στη στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη στήριξη της εκπαίδευσης νέων από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και συμμετέχει σε οικολογικές δράσεις.

Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόσκληση για τη δημιουργία συμμαχίας εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης με άλλους φορείς.

Την εταιρική και κοινωνική μας ευθύνη αναπτύσσουμε με την:

  • Ενίσχυση του εθελοντισμού
  • Στήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας
  • Παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε άτομα ευπαθή κοινωνικά
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα equal για παροχή υποτροφιών σε οικονομικά ασθενέστερες ομάδες καταρτιζομένων
  • Τη στήριξη ατόμων και φορέων που προάγουν τον αθλητισμό, την τέχνη και τον πολιτισμό στην πόλη μας

Read More

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στον Οργανισμό μας, συμπληρώνεται με δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης(Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κ.τ.λ.).Ο Οργανισμός μας συμμετέχει στις βασικές δράσεις του προγράμματος:ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Learning Mobility of Individuals.H Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα.Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τις περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.ΚΑ1: Εκπαίδευση ενηλίκωνΗ Δράση κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρει την ευκαιρία στο προσωπικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές του μέσα από δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης κάθε τύπου και την συσχέτισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας εν γένει. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν διδασκαλία ή κατάρτιση σε φορέα εταίρο στο εξωτερικό, να συμμετέχουν σε δομημένους κύκλους μαθημάτων καθώς επίσης να υλοποιήσουν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό σε φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.ΚΑ2: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση /Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή ΚαλώνΠρακτικών/Co-operation for Innovation and Good PracticesΗ δράση στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας προκειμένου να παράξουν από κοινού αποτελέσματα και παραδοτέα προϊόντα για την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι μέσα από τη διεθνή συνεργασία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτομιών και τεχνογνωσίας μπορούν φορείς να δημιουργήσουν, στη βάση ενός κοινού οράματος και μιας συμπεφωνημένης στόχευσης, παραδοτέα που θα καλύψουν τις επαγγελματικές ανάγκες σε εκπαίδευση και κατάρτιση μιας ομάδας-στόχου στην αγορά εργασίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.Πρακτικά ενθαρρύνονται διατομεακές συνεργασίες φορέων που ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους υπό την προϋπόθεση ότι καθένας από αυτούς μέσα από την εμπειρία, το θεσμικό και επιχειρησιακό του ρόλο μπορεί να συμβάλει με αποτελεσματικότητα στην ευόδωση των στόχων του σχεδίου.Σχέδια κινητικότητας που έχουν υλοποιηθεί ως φορέας αποστολής:

  • «Βρεφονηπιαγωγός και Μουσειακή Εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία», Λεμεσός 2009, LDV (IVT)
  • «Το παιδικό ιχνογράφημα ως ψυχοδιαγνωστικό μέσο για παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας», Ρίμινι 2011, LDV (IVT)
  • «Κατάρτιση και δικτύωση νέων στους δρόμους της Ευρώπης», Γερμανία (Καρλσρούη) και Ιταλία (Ρέντε) 2015, ERASMUS+

Σχέδια που έχουν υλοποιηθεί ως φορέας υποδοχής:

  • «Εκπαίδευση παραγωγών Βιολογικού Ελαιόλαδου», Ηράκλειο 2010, LDV (PLM)
  • «Εκπαίδευση γεωργών στη βιολογική γεωργία», Ηράκλειο 2011, LDV (PLM)

Read More